Dziegieć- smoła drzewna- GALVET Pix 1 kg

39,00 

Opis

Dziegieć, smoła drzewna- GALVET Pix 1 kg

Pasta do pielęgnacji racic oraz wabik (przynęta) dla dzików i zwierzyny płowej.

PIX to powszechny i sprawdzony środek do pielęgnacji kopyt i racic, z powodzeniem stosowany do dezynfekcji ran i uszkodzeń skóry. Regularnie stosowany zapobiega grzybicom i gniciu. Jest stosowany do zabezpieczenia strzałek kopytowych przed wpływem wilgoci i bakterii. Preparat rozprowadzić na dokładnie oczyszczoną powierzchnię podeszwy i strzałki kopyta. Preparat można również stosować na powierzchnię opatrunku.

PIX- smoła drzewna– jest jednym z najstarszych środków wabiących stosowanych przez myśliwych. Charakteryzuje się dużą skutecznością, odpornością na deszcz i długim czasem działania po wyłożeniu w terenie. Dzięki intensywnemu zapachowi dziegieć służy do naprowadzania dzików i innej zwierzyny na nęcisko, gdzie wyłożona została karma. Do wabienia zwierzyny należy dziegciem smarować krzaki i drzewa na wysokości ok.0,5-1,5 m. Zwierzyna rozpoznaje ten charakterystyczny zapach z dużej odległości i jest wabiona na urządzone uprzednio nęcisko. PIX po naniesieniu w terenie utrzymuje zapach ok. 14 dni.

PIX może być również stosowany jako środek chroniący przed obgryzaniem ogrodzenia, działa także jako impregnat.

Właściwości fizykochemiczne:

  • postać: pasta
  • kolor: ciemnobrązowy
  • zapach: aromat dymu
  • temperatura zapłonu: 440 stopni Celsjusza
  • samozapalność: wyrób niesamozapalny
  • zagrożenie wybuchem: wyrób nie grozi wybuchem
  • rozpuszczalność/ mieszalność w wodzie: 0,044- 0,569g/l

Pochodzenie:

Smoła bukowa

Ostrzeżenia:

H315- działa drażniąco na skórę,
H317- może powodować reakcję alergiczną skóry,
H319- działa drażniąco na oczy,
H412- działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki,
P101- w razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę,
P102- chronić przed dziećmi,
P261- unikać wdychania pyłu/ dymu/gazu/ mgły/ pary/ rozpylonej cieczy,
P264- dokładnie umyć ręce po użyciu,
P272- zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy,
P273- unikać uwolnienia do środowiska,
P280- stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy,
P302+ P352- w przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem,
P305+ P351+ P338- w przypadku dostania się do oczu, ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P321- zastosować określone leczenie,
P332+ P313- w przypadku podrażnienia skóry. Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza,
P333+ P313- w przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki. Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza,
P337+ P313- w przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy. Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza,
P362+ P364- zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
P363- Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.
P501- Zawartość/ pojemnik przekazać do miejsca usuwania odpadów zgodnie z lokalnymi/ krajowymi przepisami.

Opakowanie:

1 kg

Data ważności:

Nie określa się


Nie znalazłeś produktu, który Cię interesuje?

Masz pytania co do produktu, jego składu lub dostępności? A może szukasz czegoś innego i potrzebujesz rady fachowca? Zadzwoń lub napisz do nas, chętnie pomożemy Ci w znalezieniu idealnego produktu dla Ciebie! Tutaj znajdziesz kontakt do nas. Więcej na temat naszych produktów oraz usług znajdziesz na naszym Blogu, zapraszamy!

Informacje dodatkowe

Waga 1 kg
Masa netto

1 kg

Producent